داخلی،اطفال،پوست
پزشکان / متخصص ها / پزشک عمومی

داخلی،اطفال،پوستبم - خیابان امام خمینی - کوچه مسجد قصرحمید ساختمتن پزشکان تلفن:
ساعت کار : : عصر