مغز واعصاب
پزشکان / متخصص ها

مغز واعصابکرمان-چهارراه سمیه(چهارراه طهماسب آباد)ساختمان پزشکلن متخصص طبقه همکف تلفن :32442030 همراه بیمار:09130441802
متخصص بیماریهای مغزواعصاب(نورولوژی)کرمان-چهارراه سمیه (طهماسب آباد)ساختمان پزشکان متخصص طبقه همکف تلفن :32442030 همراه بیمار:09130441802