آزمایشگاه پاتوبیولوژی(متخصص)
آزمایشگاهها/مراکز تصویر برداری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی(متخصص)کرمان - میدان آزادیفخیابان استقلال،استقلال 2مجتمع پزشکی استقلال تلفن: 32440766